1396/11/10 14:42:50

به گفته نایب رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران، شورای گردشگری سلامت مصوب کرده که شرکت‌های دارای بند ب بدون محدودیت و نیاز به پزشک برحسب وظیفه ذاتی خود نسبت به ورود گردشگر سلامت اقدام کنند. محمد پناهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «نگرانی بخش خصوصی این است که دلالان در قالب خرید مجوز بند ب و بدون دانش، وارد حوزه گردشگری سلامت شوند و به‌جای اینکه تیم تخصصی ورود پیدا کند، دلالان جای آنها را بگیرند.» نایب رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران خاطرنشان کرد: «برای شرکت‌هایی که تسهیلگر بودند اما بند ب را نداشتند، با توجه به سوابقشان در حوزه گردشگری سلامت شرایطی به‌وجود آمده که بتوانند زودتر بند ب را بگیرند.» پناهی یادآور شد: «خواسته ما این است به‌جای اینکه یکسری دلال در قالب شرکت‌های فعال ورود و این بازار را از رویکرد تخصصی خارج کنند و به سمتی ببرند که هرکس به خود اجازه دهد بدون دانش فعالیت داشته باشد، به سمت ایجاد حداقل دانش برای شرکت‌های دارای بند ب پیش روند.»