1396/10/25 15:29:24

همان طور که گفتیم همیشه مقداری پول به همراه داشته باشید، حالا می گوییم همیشه قرص و داروهای لازم را همراه تان داشته باشید. شاید مسمومیتی کوچک پیش آید و یا حتی ممکن درجایی باشید که امکان دسترسی به هیچ پزشکی نباشد و آن جاست که خودتان باید تا رسیدن دکتر، با قرص ها خود را کنترل کنید.