1396/09/26 13:57:54

يکي از دلايلي که باعث مي شود، انسان تصميم به سفر بگيرد آشنايي با مکان هاي جديد و ديدن مکان هاي کمتر شناخته شده است؛ بنابراين لذت بردن از ديدن چيزهاي جديد و نو از ويژگي هاي مهم همسفر خوب است. همچنين بايد توجه داشت که ماجراجويي و کنجکاوي باعث مي شود افراد خيلي راحت تر با مسائل و مشکلاتي که ممکن است در هر مسافرتي پيش آيد، روبه رو شوند و هر مشکلي را به شکل فرصتي براي تجربه اي جديد در نظر گيرند.