1396/09/26 13:43:26

شوخ طبعي يکي از ويژگي هايي است که ما را به همسفري خوب تبديل مي سازد. از آن جايي که در طول مسافرت برنامه روزمره افراد به هم مي خورد، احتمال رخ دادن اتفاقات غيرمنتظره بيش از مواقع عادي است. همسفر بودن با افراد شوخ طبعي که از هر اتفاق غيرمنتظره اي داستاني جالب و خوشحال کننده مي سازند و در طول مسافرت بارها و بارها لبخند را ميهمان چهره بقيه همسفران مي کنند، يکي از شانس ها براي داشتن سفري خوب است.