1396/10/25 15:21:24

یکی از ویژگی های فوق العاده تنهایی به مسافرت رفتن این است که بدون لزوم مشورت با همسفرتان می توانید برنامه تان را تغییر دهید. این آیتم به راحتی و در هر جایی نمی توانید بدست بیاورید؛ پس اگر ایده جدیدی به ذهنتان رسید، انجامش دهید.