1396/09/26 14:02:19

همسفر خوب، شما را نيم ساعت بعد از هر توقف، معطل نمي کند يا باعث نمي شود هميشه جزو آخرين نفرهايي باشيد که به اتوبوس يا خودرو مي رسيد تا آماده حرکت شويد.