1396/10/25 15:50:58


در هنگام سفرهای تنهایی ممکن است ریسک هایی سر راه تان قرار بگیرد که در شرایط سفر با دیگران، اصلا همچنین ریسکی ظاهر نشود. پس اگر تنها هستید حتما به تابلو های خطر توجه نمایید و کارهایی که نمی دانید انتهایش چه پیش می آید را به هیچ عنوان انجام ندهید.