1396/09/26 13:52:19

هدف ما از صرف وقت و هزينه براي رفتن به مسافرت رسيدن به آرامش بيشتر است. همسفر بودن با کسي که مدام نق مي زند و از همه چيز از وضعيت هوا گرفته تا نحوه رانندگي خودروي جلويي گله و شکايت دارد و ايرادگير است، به ما در رسيدن به آرامش کمک نمي کند.