1396/09/12 16:10:25

سعی کنید در سفر حتما از بطری های آب که بصورت بسته بندی شده هستند استفاده کنید. آب های محلی ممکن است به ویروس بیماری هایی همچون وبا، هپاتیت آ، حصبه و... آلوده باشند که در صورت غفلت کردن دچار بیماری های سختی شوید که خاطره خوبی در سفر برایتان به ارمغان نیاورد. اگر در رستوران، پیشخدمت بظری آب بدون درب و بدون پلمپ برایتان آرود بدون رودروایسی و بدون تعارف درخواست بطری آب با درب پلمپ شده بدهید.