مدیرعامل

نام و نام خانوادگی : مهدی دیانی

پست سازمانی : مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات : دکتری

تلفن : 6-88777735

دورنگار : 88777737
ایمیل : m.dayani@ir-tdc.ir